English "Past Continous Tense" with Structure and Sample of Sentences | ภาษาอังกฤษรูปอดีตกาลต่อเนื่อง

เป็นประโยคที่แสดงการกระทำในอดีตและยังคงดำเนินอยู่ (I was doing, you were doing, we were doing, they were doing, he was doing, she was doing, it was doing...)


หลักการใช้ How to use:

1) ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีต กล่าวคือ มีเหตุการณ์ที่ 1 เป็นการณ์ที่ยาวเกิดขึ้นและกำลังดำเนินอยู่ แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ 2 ที่เป็นเหตุการณ์สั้นๆเกิดแทรกขึ้นมา

Use the Past Continuous to indicate that a longer action in the past was interrupted. The interruption is usually a shorter action in the Simple Past. Remember this can be a real interruption or just an interruption in time.
ตัวอย่าง

While she was walking along the street she saw an accident.
ไวล์ ชี วอส วอลกิ่งค์ อะลอง' เดอะ สตรีต ชี ซอ แอน แอค' ซิเดินทฺ
ขณะที่หล่อนกำลังข้ามถนน เธอเห็นอุบัติเหตุ

You were reading when he called.
ยู เวอร์ รีด'ดิง เว็น ฮี คอลลด์
เขาโทรมาขณะท่านกำลังอ่านหนังสือ

What were you doing when the movie started ?
วอท เวอร์ ยู ดู'อิง เว็น เดอะ มูฟวี่ สตาร์ทด์
ท่านกำลังทำอะไรอยู่ขณะที่หนังเริ่มฉาย

While he was sitting on the toilet bowl, the snake bite on his penis.
ไวล์ ฮี วอส สิทติ่ง ออน เดอะ ทอยเล็ท โบวล์ เดอะ สเนค ไบทฺ ออน ฮิส พี'นิส
ขณะที่เขากำลังนั่งอยู่บนโถส้วม งูได้กัดเข้าที่อวัยะเพศของเขาPhra Dhammachayo was refusing to meet with DSI officers, while they waited to see the abbot.
พระ ธัมมชะโย วอส รีฟิวซิ่ง ทู มีท วิท ดีเอสไอ ออฟฟิสเซอร์'ส ไวล์ เธ เวทดฺ ทู ซี เดอะ แอบบอท
พระธัมมชะโยปฎิเสธที่จะเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขณะที่พวกเขารอพบตัวเจ้าอาวาส

2) ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ หรือกำลังดำเนินอยู่พร้อมกันในเวลาเดียวในอดีต(จบลงแล้ว)

When you use the Past Continuous with two actions in the same sentence, it expresses the idea that both actions were happening at the same time. The actions are parallel.
ตัวอย่าง

My father was cooking while I was doing my homework.
มาย ฟา'เธอะ วอส คุกกิ่ง ไวล์ ไอ วอส ดู'อิง มาย โฮมเวิร์คฺ
พ่อฉันกำลังทำอาหารขณะที่ฉันกำลังทำการบ้าน


While Somsak was listening, Winai was talking on the cellphone.
ไวล์ สมศักดิ์ วอส ลิสซึ่นนิ่ง วินัย วอส ทอล์คกิ่ง ออน เดอะ เซลโฟน
ขณะที่สมศักดิ์กำลังฟัง(เพลง)วินัยก็กำลังคุยโทรศัพท์มือถือ

They were eating barbecue, discussing their plans, and having a great time.
เธ เวอร์ อีท'ทิง บาร์บีคิว ดิสคัส'ซิ่ง แธร์ แพลน'ส แอนด์ แฮฟวิ่ง เอ เกรท ไทม์
พวกเขากำลังกินบาร์บีคิว ปรึกษาแผนต่างๆ และมีควาสุขด้วยกัน

3) ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่หรือกำลังดำเนินอยู่ ณ เวลาจุดใดจุดหนึ่งในอดีตตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน

Described the longer action as above - no. 1, the Past Continuous is interrupted by a shorter action in the Simple Past. However, you can also use a specific time as an interruption.

ตัวอย่าง


Last night at 7 PM I was doing my homework.
ลาสทฺ ไนท์ แอท เซเว่น พีเอ็ม ไอ วอส ดู'อิง มาย โฮมเวิร์คฺ
เมื่อคืนที่แล้วเวลา 1 ทุ่มฉันกำลังทำการบ้านThe other day at this time they were playing in Japan.
เดอะ อัธ'เธอะ เดย์ แอท ธิส ไทม์ เธ เวอร์ เพลยิ่ง อิน เจแปน
เมื่อวันก่อนเวลาเดียวกันนี้ พวกเขากำลังอยู่ที่ญี่ปุ่น


โครงสร้างประโยค Structure of sentences:


ประธาน + was, were + กริยาเติม ing

Subject + was, were + v. ingSee more articles:
Would you like to see my another blogs?:

12 English Tenses Structures | Present Tense, Past Tense, Future Tense

Present Simple ปัจจุบันนกาล
Present Continuous ปัจจุบันกาลต่อเนื่อง
Present Perfect ปัจจุบันกาลสมบูรณ์
Present Perfect Continuous ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง
<>
<>
<>
<>
Subject + V.1 (-s,-es) + … Subject + is / am / are + V-ing + … Subject + has / have + V.3 + … Subject + has / have + been + V-ing + …
<>
<>
<>
<>
Past Simple อดีตกาล
Past Continuous อดีตกาลต่อเนื่อง
Past Perfect อดีตกาลสมบูรณ์
Past Perfect Continuous อดีตกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง
<>
<>
<>
<>
Subject + V.2 Subject + was / were / + V-ing + … Subject + had + V.3 + … Subject + had + been + V-ing + …
<>
<>
<>
<>
Future Simple อนาคตกาล
Future Continuous อนาคตกาลต่อเนื่อง
Future Perfect อนาคตกาลสมบูรณ์
Future Perfect Continuous อนาคตกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง
<>
<>
<>
<>
Subject + will / shall + V.1 หรือ Subject + is / am / are + going + to + V.1 Subject + will / shall / + be + V-ing + … Subject + will / shall + have + V.3 + … Subject + will / shall + have + been + V-ing + …
<>
<>
<>
<>

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

The 4 Tenses Of Future Tenses with Structure and Example Sentences

Future Simple อนาคตกาล
Future Continuous อนาคตกาลต่อเนื่อง
Future Perfect อนาคตกาลสมบูรณ์
Future Perfect Continuous อนาคตกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง
<>
<>
<>
<>
Subject + will / shall + V.1 หรือ Subject + is / am / are + going + to + V.1 Subject + will / shall / + be + V-ing + … Subject + will / shall + have + V.3 + … Subject + will / shall + have + been + V-ing + …
<>
<>
<>
<>
She will / shall sick. She will / shall being sick. She will / shall have been sick. She will / shall have been being sick.
ชี วิว / แชล ซิค ชี วิว / แชล บีอิ่ง ซิค ชี วิว / แชล บีน ซิค ชี วิว / แชล บีน บีอิ่ง ซิค
หล่อนจะป่วย หล่อนจะกำลังป่วย หล่อนจะป่วย หล่อนจะป่วยจนถึง...
<> <> <> <>
He will / shall sick. He will / shall being sick. He will / shall have been sick. He will / shall have been being sick.
ฮี วิว / แชล ซิค ฮี วิว / แชล บีอิ่ง ซิค ฮี วิว / แชล บีน ซิค ฮี วิว / แชล บีน บีอิ่ง ซิค
เขาจะป่วย เขาจะกำลังป่วย เขาจะป่วย เขาจะป่วยจนถึง...
<>
<>
<>
<>
It will / shall sick. It will / shall being sick. It will / shall have been sick. It will / shall have been being sick.
อิท วิว / แชล ซิค อิท วิว / แชล บีอิ่ง ซิค อิท วิว / แชล บีน ซิค อิท วิว / แชล บีน บีอิ่ง ซิค
มันจะป่วย มันจะกำลังป่วย มันจะป่วย มันจะป่วยจนถึง...
<> <> <> <>
I will / shall sick. I will / shall being sick. I will / shall have been sick. I will / shall have been being sick.
ไอ วิว / แชล ซิค ไอ วิว / แชล บีอิ่ง ซิค ไอ วิว / แชล บีน ซิค ไอ วิว / แชล บีน บีอิ่ง ซิค
ฉันจะป่วย ฉันจะกำลังป่วย ฉันจะป่วย ฉันจะป่วยจนถึง...
<>
<>
<>
<>
You will / shall sick. You will / shall being sick. You will / shall have been sick. You will / shall have been being sick.
ยู วิว / แชล ซิค ยู วิว / แชล บีอิ่ง ซิค ยู วิว / แชล บีน ซิค ยู วิว / แชล บีน บีอิ่ง ซิค
ท่านจะป่วย ท่านจะกำลังป่วย ท่านจะป่วย ท่านจะป่วยจนถึง...
<>
<>
<>
<>
We will / shall sick. We will / shall being sick. We will / shall have been sick. We will / shall have been being sick.
วี วิว / แชล ซิค วี วิว / แชล บีอิ่ง ซิค วี วิว / แชล บีน ซิค วี วิว / แชล บีน บีอิ่ง ซิค
พวกเราจะป่วย พวกเราจะกำลังป่วย พวกเราจะป่วย พวกเราจะป่วยจนถึง...
<> <> <> <>
They will / shall sick. They will / shall being sick. They will / shall have been sick. They will / shall have been being sick.
เดย์ วิว / แชล ซิค เดย์ วิว / แชล บีอิ่ง ซิค เดย์ วิว / แชล บีน ซิค เดย์ วิว / แชล บีน บีอิ่ง ซิค
พวกเขาจะป่วย พวกเขาจะกำลังป่วย พวกเขาจะป่วย พวกเขาจะป่วยจนถึง...
<>
<>
<>
<>
Michael will / shall sick. Michael will / shall being sick. Mihcael will / shall have been sick. Mihcael will / shall have been being sick.
ไมเคิล วิว / แชล ซิค ไมเคิล วิว / แชล บีอิ่ง ซิค ไมเคิล วิว / แชล บีน ซิค ไมเคิล วิว / แชล บีน บีอิ่ง ซิค
ไมเคิลจะป่วย ไมเคิลจะกำลังป่วย ไมเคิลจะป่วย ไมเคิลจะป่วยจนถึง...
<>
<>
<>
<>
Jane will / shall sick. Jane will / shall being sick. Jane will / shall have been sick. Jane will / shall have been being sick.
แจน วิว / แชล ซิค แจน วิว / แชล บีอิ่ง ซิค แจน วิว / แชล บีน ซิค แจน วิว / แชล บีน บีอิ่ง ซิค
แจนจะป่วย แจนจะกำลังป่วย แจนจะป่วย แจนจะป่วยจนถึง...
<>
<>
<>
<>
Jane and Michael will / shall sick. Jane and Michael will / shall being sick. Jane and Michael will / shall have been sick. Jane and Michael will / shall have been being sick.
แจน แอนด์ ไมเคิล วิว / แชล ซิค แจน แอนด์ ไมเคิล วิว / แชล บีอิ่ง ซิค แจน แอนด์ ไมเคิล วิว / แชล บีน ซิค แจน แอนด์ ไมเคิล วิว / แชล บีน บีอิ่ง ซิค
แจนและไมเคิลจะป่วย แจนและไมเคิลจะกำลังป่วย แจนและไมเคิลจะป่วย แจนและไมเคิลจะป่วยจนถึง...
<>
<>
<>
<>
Everybody will / shall sick. Everybody will / shall being sick. Everybody will / shall have been sick. Everybody will / shall have been being sick.
เอเวอรี่บอดี วิว / แชล ซิค เอเวอรี่บอดี วิว / แชล บีอิ่ง ซิค เอเวอรี่บอดี วิว / แชล บีน ซิค เอเวอรี่บอดี วิว / แชล บีน บีอิ่ง ซิค
ทุกคนจะป่วย ทุกคนจะกำลังป่วย ทุกคนจะป่วย ทุกคนจะป่วยจนถึง...
<>
<>
<>
<>
Many people will / shall sick. Many people will / shall being sick. Many people will / shall have been sick. Many people will / shall have been being sick.
แมนี่ พีเพิ่ล วิว / แชล ซิค แมนี่ พีเพิ่ล วิว / แชล บีอิ่ง ซิค แมนี่ พีเพิ่ล วิว / แชล บีน ซิค แมนี่ พีเพิ่ล วิว / แชล บีน บีอิ่ง ซิค
หลายคนจะป่วย หลายคนจะกำลังป่วย หลายคนจะป่วย หลายคนจะป่วยจนถึง...


See more articles:
Would you like to see my another blogs?: